คุณปรีชา ปาสอน

เกษตรกรผู้ปลูกลำไย อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่

มีพื้นที่เพาะปลูก 25 ไร่  ใช้ปุ๋ยยาราระยะเวลากว่า 20 ปี

farmer

จุดเริ่มต้นของการทำอาชีพเกษตรกร

อาชีพเกษตรกรเป็นอาชีพดั้งเดิมของครอบครัว มาตั้งแต่สมัย  คุณพ่อ มีการเพาะปลูกพืชมาหลากหลายชนิดสลับกันไป ตนเองได้มีส่วนร่วมช่วยศึกษาเรียนรู้ และพัฒนาพื้นที่จนประสบความสำเร็จในการเพาะปลูกลำไยจนถึงปัจจุบัน

 

แรงบันดาลใจในการทำอาชีพเกษตรกร

ตลอดช่วงเวลาในการทำเกษตรกรรม ได้เห็นความสามารถของสมาชิกในครอบครัวที่จะรักษาพัฒนาพื้นที่เพาะปลูกให้    ดีขึ้นในทุกๆ ปี พยายามเรียนรู้เทคโนโลยีหรือทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในการทำเกษตรกรรม

farmer

ใช้ผลิตภัณฑ์ของยารา 

ครอบครัวใช้ปุ๋ยยารากับการทำเกษตรกรรมมาตั้งแต่สมัย    คุณพ่อจนมาถึงปัจจุบันร่วม 20 ปี สำหรับการเพาะปลูกลำไยใช้ยารามีร่า 13-13-21 และ ยารามีร่า 15-15-15 เป็นประจำ

ความประทับใจเมื่อใช้ยารา

ต้องยอมรับว่า  ผลผลิตที่ได้จากการใช้ปุ๋ยยารามีความ    แตกต่างกับปุ๋ยยี่ห้ออื่นอย่างเห็นได้ชัด ปุ๋ยที่มีคุณภาพสูงจะทำให้ได้ผลผลิตที่คุ้มค่ากับราคาต้นทุน

 

ความสำเร็จในอาชีพเกษตรกร

จากการเป็นเกษตรกรผู้เพาะปลูกลำไยได้อย่างมีคุณภาพ ผลผลิตได้ราคา ทำให้มีชีวิตครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเป็นอย่างมาก มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้น และยังมีโอกาสได้ช่วยเหลือให้คำแนะนำในการเพาะปลูกให้กับกลุ่มเพื่อนเกษตรกรด้วยกัน ซึ่งถือเป็นความสำเร็จอย่างหนึ่งของชีวิต