คุณอุบล ทิพย์ประเสริฐ  

เกษตรกรผู้ปลูกลำไย อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

มีพื้นที่เพาะปลูกจำนวน 70 ไร่  ใช้ปุ๋ยยาราระยะเวลากว่า 10 ปี

farmer

จุดเริ่มต้นของการทำอาชีพเกษตรกร

เกษตรกรเป็นอาชีพที่ทำมาเป็นระยะยาวนาน และไม่เคยประกอบอาชีพอื่นๆ เลย  โดยเริ่มต้นจากการเพาะปลูกมันสำปะหลังและข้าวโพดในช่วงแรก แต่ประสบปัญหาจากสภาวะภัยแล้งจึงทำให้ผลผลิตไม่มีคุณภาพและได้ปริมาณน้อยแต่ไม่เคยคิดที่จะย่อท้อ พยายามที่จะปรับเปลี่ยนวิธีการเพาะปลูกให้ได้คุณภาพ จึงเริ่มหันมาปลูกลำไยซึ่งเป็นพืชที่นิยมเพาะปลูกกันในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี รวมระยะเวลาทำการเกษตรจนถึงปัจจุบันได้ 30 ปี

 

แรงบันดาลใจในการทำอาชีพเกษตรกร

ช่วงเริ่มต้นอาจจะไม่ประสบความสำเร็จ แต่ด้วย ตนเองเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรค มุมานะที่จะประสบความสำเร็จในอาชีพเกษตรกรให้ได้

farmer

ใช้ผลิตภัณฑ์ของยารา

ผลิตภัณฑ์ของยาราที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน คือ ปุ๋ยยาราลีว่า        ไนตราบอร์  15-0-0 และยารามีร่า 16-16-16 ใช้ในการปรับสภาพดิน และในการเพาะปลูกความประทับใจเมื่อใช้ยารา

ก่อนหน้านี้ช่วงที่ทำหน้าที่เป็นประธานกลุ่มสหกรณ์มีโอกาส  ได้ใช้ปุ๋ยยาราทำให้ผลผลิตเจริญงอกงามดี สมบูรณ์แข็งแรง  ได้ปริมาณมาก

 

farmer

ความสำเร็จในอาชีพเกษตรกร

ประสบความสำเร็จอยู่ในระดับที่น่าพอใจ การเพาะปลูกได้ผลผลิตที่ดี ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่และรายได้ที่ดีกว่าในอดีต    มีบ้าน มีรถ ครอบครัวมีความมั่นคง