คุณฉันทนา ดวนสูง

เกษตรกรผู้ปลูกผักคะน้า อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

มีพื้นที่เพาะปลูก 5 ไร่  ใช้ปุ๋ยยาราระยะเวลากว่า 10 ปี

farmer

จุดเริ่มต้นของการทำอาชีพเกษตรกร

ด้วยครอบครัวทำอาชีพเกษตรกรอยู่ก่อนแล้ว  เมื่อสำเร็จ  การศึกษาก็ได้เริ่มสานต่อการทำเกษตรกรรมทันที ปรับเปลี่ยนจากเดิมเพาะปลูกพืชหลายประเภทมาเพาะปลูกผักคะน้าเป็นหลัก

 

แรงบันดาลใจในการทำอาชีพเกษตรกร

จากที่ได้มีวิถีชีวิตในครอบครัวเกษตรกรมาตั้งแต่เด็กจนโต    ก็ย่อมทำให้รู้สึกรัก และอยากพัฒนาพื้นที่เพาะปลูกของตัวเองให้ได้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพ

farmer

ใช้ผลิตภัณฑ์ของยารา

รู้จักข้อมูลผลิตภัณฑ์ของยาราจากเจ้าหน้าที่แนะนำผลิตภัณฑ์ของยารา และได้เริ่มทดลองใช้มาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน สำหรับการเพาะปลูกผักคะน้าใช้ ยารามีร่า 25-7-7, ยารามีร่า 16-16-16, ยาราลีว่า ไนตราบอร์ 15-0-0 รวมถึงธาตุอาหารทางใบ ยาราวีต้า แม็กแทร็ก และยาราวีต้า ซิงค์แทร็ก

 

ความประทับใจเมื่อใช้ยารา

ปุ๋ยยาราเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงทำให้การเพาะปลูกได้ผลผลิตที่ดี ซึ่งเพื่อนเกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียงก็ใช้กันอย่างแพร่หลาย

farmer

ความสำเร็จในอาชีพเกษตรกร

ความขยันขันแข็ง ไม่หยุดที่จะเรียนรู้และลงมือทำอย่างจริงจัง เป็นเคล็ดลับความสำเร็จในอาชีพเกษตรกร ทำให้มีรายได้ที่มั่นคง มีทรัพย์สินเป็นของตัวเอง  ทุกคนในครอบครัวใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ทุกอย่างนี้ได้มาจากอาชีพเกษตรกร