คุณพัสณีย์ ภูเพ็ชรซีก

เกษตรกรผู้ปลูกแตงโม จังหวัดกาฬสินธุ์

imageim7f.png

คุณพัสณีย์ ภูเพ็ชรซีก เกษตรกรแห่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ปลูกแตงโม เป็นอาชีพมากว่า 20 ปี บนที่ดินกว่า 100 ไร่ ผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาด เพราะได้คุณภาพ ลูกใหญ่ น้ําหนักดี ผิวสวย ไส้แน่น

แตงโม

จากแปลงมันสําปะหลัง หันมาปลูกแตงโมสร้างรายได้ ปีละ 3 ครั้ง

คุณพัสณีย์ กล่าวว่า แต่เดิมปลูกมันสําปะหลัง ซึ่งไม่คุ้มค่ากับ การลงทุน เพราะมันสําปะหลังเป็นพืชที่มีอายุยาว 1 ปี จึงขายได้แค่ปีละ 1 ครั้ง เท่านั้น ต้องใช้แรงงานในการปลูกและเก็บเกี่ยวมาก จึงตัดสินใจปลูกแตงโมแทน ซึ่งมีข้อดีคือ แตงโมเป็นพืชที่มีอายุสั้น ใช้เวลาปลูกเพียง 50-65 วัน ดังนั้น 1 ปี จึงปลูกได้ถึง 3 ครั้ง ใช้แรงงานปลูกไม่มาก และสร้างรายได้ให้ถึงปีละ หลายล้านบาท

แตงโมที่คุณพัสณีย์เลือกปลูกเป็นสายพันธุ์หลักเชิงการค้า ได้แก่ พันธุ์กินรี และพันธุ์ตอร์ปิโด เนื่องจากมีรสชาติดี เนื้อหวานกรอบ อร่อย ไส้ไม่ล้มง่าย เนื้อผลมีความละเอียด และมีสีแดงสดน่ารับประทาน

แตงโม

ปุ๋ยคุณภาพ เทคนิคสําคัญในการเพิ่มผลผลิต

การปลูกแตงโมให้ได้ทั้งปริมาณและคุณภาพขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ สภาพอากาศที่เหมาะสม ไม่หนาวจัดหรือร้อนจัด เพราะทําให้แตงโม ไม่ติดลูก ดินและน้ํามีความเหมาะสม ที่สําคัญคือ เลือกใช้ปุ๋ยที่มีคุณภาพ และเลือกใส่ให้ถูกช่วงเวลาตามที่พืชต้องการ ซึ่งแบ่งเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ขั้นตอนการเตรียมดิน ใส่ปุ๋ยยารามีร่า 16-16-16 รองพื้น ระยะที่ 2 หลัง จากหยอดเมล็ดแล้ว 15 วัน ใส่ปุ๋ยยาราลีว่า ไนตราบอร์ 15-0-0 ผสมกับยารามีร่า 14-14-21 เพื่อเร่งการเจริญเติบโตของราก เสริมด้วย ยาราวีต้า แคลซิพลัส ช่วยผสมให้ติดลูกง่าย ปริมาณการใช้ 400 ซีซีต่อไร่ และระยะที่ 3 เมื่อแตงโมเริ่มติดลูก 30 วัน ให้ใส่ปุ๋ยยาร่ามีร่า 14-14-21 และยาราลีว่า ไนตราบอร์ 15-0-0 อีกครั้ง เพื่อให้ผลมีขนาดใหญ่ เนื้อแน่น รสชาติหวาน

ถ้าแตงโมไม่ติดลูก เนื่องจากวิกฤติสภาพอากาศหนาวจัดหรือร้อนจัด ให้ใช้ยาราวีต้า ฟรูเทรล ปริมาณการใช้เพียง 400 ซีซีต่อไร่ ฉีดพ่นเสริม ตั้งแต่ระยะ 15 วันแรก ฉีดพ่นทุกๆ 10 วัน จนถึงการเก็บเกี่ยว จะช่วยฟื้นฟู ก้านและช่วยให้ทนทานต่อโรค ยาราวีต้า ฟรูเทรลนี้ออกฤทธิ์ได้นาน ยามวิกฤติ เห็นได้ชัดเมื่อเปรียบเทียบกับสวนข้างๆ ที่ไม่ได้ใช้ยาตัวนี้ ฝนที่ตก ต่อเนื่อง 5-6วัน ทําให้รากพืชเน่า และใบเหลืองทั้งหมด แต่สวนของคุณพัสณีย์ ใบยังคงเขียวอยู่ และมีอัตราการรอดสูง

ผลผลิตคุณภาพ การตลาดไม่ใช่เรื่องยาก

คุณพัสณีย์ผลิตแตงโมได้ถึง 5-8 ตันต่อไร่ ขายได้ไร่ละ 33,000 บาท ถ้าเทียบกับสวนอื่นๆ จะได้เพียง 5-6 ตันต่อไร่ ขายได้ไร่ละ 24,000 บาท ผลผลิตแตงโมที่ได้ก็มีคุณภาพตามที่ตลาดต้องการ คือ เนื้อแน่น สีแดง รสชาติหวานผิวภายนอกเขียวขึ้นมัน น้ําหนักต่อผลต้องไม่ต่ํากว่า 2-2.5 กิโลกรัม ขึ้นไป แตงโมคุณภาพนี้ ทํารายได้ให้คุณพัสณีย์ได้ถึงปีละหลักล้านบาท กล่าวได้ว่าความสําเร็จที่เกิดขึ้นได้ในวันนี้ มาจากการเลือกใช้ปุ๋ยคุณภาพสูง ซึ่งเหมาะกับแตงโมที่ปลูก

คลิปวิดิโอเสียงจริงเกษตรกรยารา