คุณมานพ ปรางค์นอก

เกษตรกรผู้ปลูกไร่ข้าวโพด อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

คุณมานพ ปรางค์นอก หรือพี่อู๊ด เกษตรกรผู้นําทําไร่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์คุณภาพ มากว่า 30 ปี พี่อู๊ดมีเทคนิคการปลูกข้าวโพดที่ช่วยเพิ่มผลผลิตได้ถึง 1.5 ตันต่อไร่ สร้างรายได้ปีละหลักล้านบาท บนพื้นที่กว่า 190 ไร่ ในตําบลคลองม่วง อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

maize

เมล็ดเต็มฝัก น้ําหนักดี เพียงแค่ปรับวิธีการปลูก

เมื่อไม่มีระบบชลประทานในพื้นที่ตําบลคลองม่วง ต้องอาศัยน้ําจากธรรมชาติ เท่านั้น พี่อู๊ดจึงปรับเทคนิคการปลูกข้าวโพดให้ได้คุณภาพตามที่ตลาดต้องการ คือ ฝักใหญ่ เมล็ดเต็ม และน้ําหนักดี ด้วยการใช้ปุ๋ยดีมีคุณภาพ ทําให้ได้ข้าวโพดสูงถึง 1,500 กิโลกรัมต่อไร่ แตกต่างจากเกษตรกรทั่วไปที่ได้ผลผลิตเพียงไร่ละ 800-900 กิโลกรัมเท่านั้น

การปลูกข้าวโพดจะปลูกได้ 1-2 รุ่นต่อปี เริ่มหยอดเมล็ดพันธุ์รุ่นแรกช่วง ต้นฤดูฝน คือ เดือนเมษายนหรือเดือนพฤษภาคม ส่วนรุ่นที่สองคือ ต้นเดือนสิงหาคม เมล็ดพันธุ์ที่พี่อู๊ดใช้ประมาณ 3 กิโลกรัมต่อไร่ ให้ประเมินช่วงเวลาที่ฝนจะตก ก่อนฝนตก 1 สัปดาห์ ให้ไถดินเสมอ แล้วรอหน้าดินแห้ง จึงเริ่มหยอดเมล็ดพันธุ์

P'Aood w/maize

ปุ๋ยได้มาตรฐานกับข้าวโพดคุณภาพ

พี่อู๊ดแนะเคล็ดลับการผลิตข้าวโพดคุณภาพว่า ขณะหยอดเมล็ดพันธุ์จะใส่ ปุ๋ยรองก้นหลุมไปพร้อมกัน เลือกใช้ “ปุ๋ยยารามีร่า 23-8-8 อัตรา 25 กิโลกรัมต่อไร่ ช่วยบํารุงข้าวโพดทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพราะเป็นปุ๋ยปั้นเม็ดคุณภาพสูง มีส่วนประกอบ ของไนโตรเจนสําคัญ คือ
1.ไนเตรตไนโตรเจน ที่ข้าวโพดสามารถดูดกิน สารอาหารได้ทันที ทําให้ลําต้นและใบเจริญเติบโตได้ทันทีในระยะแรก
2.แอมโมเนียม ไนโตรเจน เป็นสารอาหารที่ถูกเก็บกักไว้ในดินให้ข้าวโพดดูดกินได้เป็นเวลานาน
นอกจากนี้แร่ธาตุฟอสฟอรัสของปุ๋ยยารามีองค์ประกอบภายในเม็ดปุ๋ยแตกต่าง จากปุ๋ยชนิดอื่น คือ สามารถปลดปล่อยธาตุอาหารในดินได้อย่างยาวนาน ข้าวโพด จึงนําฟอสฟอรัสไปใช้ได้จนเติบโตเต็มที่ ข้าวโพดที่ได้ปุ๋ยยารา ต้นจึงแข็งแรง เมล็ดติดเต็มฝึก ฝักใหญ่ และน้ําหนักดี
เมื่อข้าวโพดอายุได้ 23-24 วัน พี่อู๊ดจะให้ “ปุ๋ยยูเรียยาราวีร่า 46-0-0 อัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ ช่วยให้ใบเขียว ดอกสมบูรณ์พร้อมรับการผสมเกสร ทําให้ติดฝึกสมบูรณ์ เมล็ดเรียงสม่ําเสมอ ติดเต็มปลายฝัก

พี่อู๊ดกล่าวว่า ปุ๋ยมีความสําคัญต่อการปลูกข้าวโพดมาก การให้ปุ๋ยเพียงแค่ 2 ครั้ง จากนั้นก็รอจนถึงเวลาจึงเก็บเกี่ยว ประมาณ 120-125 วัน ซึ่งนานพอสมควร แต่คุณภาพ ที่ได้คือ ฝักข้าวโพดมีความสมบูรณ์ แสดงให้เห็นว่า ปุ๋ยยารามีร่า 23-8-8 และ ปุ๋ยยูเรียยาราวีร่า 46-0-0 ช่วยให้ข้าวโพดมีความอุดมสมบูรณ์ได้นานจนถึง วันเก็บเกี่ยวผลผลิตเลยทีเดียว

พลิกชีวิตด้วย “ปุ๋ยยารา"

“ในอดีต ผมเคยทําผลผลิตได้ 1.2 ตันต่อไร่ ถือว่า จ ปานกลาง พอเปลี่ยนมาใช้ปุ๋ยยารา ผลผลิตได้มากถึง ๆ 1.5 ตันต่อไร่ ราคารับซื้อเฉลี่ยกิโลกรัมละ 9 บาท า เมื่อเปรียบเทียบต้นทุนการผลิตที่ใช้ปุ๋ยยารากับปุ๋ยชนิดอื่น ปุ๋ยยารามีต้นทุนสูงกว่า 32 บาทต่อไร่แต่กลับมีรายได้เพิ่มขึ้น ถึง 2,700 บาทเลยทีเดียว การใช้ปุ๋ยยาราจึงเป็นการลงทุน ที่คุ้มค่าอย่างยิ่ง เพราะปุ๋ยยาราเป็นปุ๋ยแบบปั้นเม็ดทุกเม็ด ข้าวโพดเติบโตสมบูรณ์เท่ากันทุกต้น ด้วยคุณภาพของ ปุ๋ยยารา จึงทําให้ผมได้ผลผลิตที่แตกต่างจากคนอื่น จนทําให้เราเชื่อมั่นในปุ๋ยยาราว่าคุณภาพดี ช่วยเพิ่ม ผลผลิตได้ดีกว่าจริง ๆ”

การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์คุณภาพเป็นอาชีพหลักมานาน กว่า 30 ปี ผลกําไรจากการขายผลผลิต ทําให้พี่ตุ๊ดมีความพร้อม ในการดําเนินชีวิต มีบ้านหลังใหม่และรถไถเป็นของตนเอง ส่งลูกๆ ทุกคนเรียนจนจบปริญญา รวมทั้งมีทุนต่อยอด การประกอบอาชีพ คือ เลี้ยงวัวนม 70 ตัว และทําฟาร์มไก่เนื้อ อีก 16,000 ตัว

คลิปวิดิโอเสียงจริงเกษตรกรยารา

คลิปวิดิโอเสียงจริงเกษตรกร

คลิปวิดิโอเสียงจริงเกษตรกร