คุณคะนอง กิ่งกนทา

เกษตรกรผู้ปลูกสวนพริก จังหวัดชัยภูมิ

 คุณคะนอง กิ่งกนทา ชาวจังหวัดชัยภูมิ ที่ยึดอาชีพเกษตรกรมากว่า 30 ปี เดิมปลูกอ้อย และข้าว แต่เมื่อราคาผลผลิตตกต่ําลงมาก จึงลอง หาพืชชนิดอื่นมาปลูกเพื่อสร้างรายได้อีกทางหนึ่ง การที่คุณคะนองสนใจปลูกพริก เพราะเห็นเกษตรกร รายอื่นในพื้นที่ปลูกพริกเป็นหลัก และสามารถ จําหน่ายได้ตลอดทั้งปี จึงแบ่งพื้นที่มาทดลองปลูก ดูบ้าง ซึ่งก็ประสบผลสําเร็จเป็นอย่างดี

พริก

ผลผลิตดี ทั้งปริมาณและคุณภาพ

หลังจากปลูกพริกลงแปลงได้ 2 เดือน จะมีผลผลิตชุดแรกออกมาให้เก็บจําหน่ายได้ ซึ่งจะเก็บทุกๆ 5 วัน ดังนั้น ใน 1 รอบการผลิต กระทั่งถอนต้นทิ้ง สามารถเก็บผลผลิตได้นานถึง 3 เดือน หรือประมาณ 15 ครั้ง ปริมาณพริก มากถึง 3 ตัน ผลผลิตทุกเม็ดมีความมันเงา เม็ดสวยสมบูรณ์ และได้น้ําหนักดี ราคาจําหน่าย อยู่ที่กิโลกรัมละ 50-60 บาท บางช่วงที่ผลผลิต มีน้อย เช่น ฤดูแล้ง ราคาจําหน่ายพริกจะสูงถึง 120 บาท ต่อกิโลกรัม

เกษตรกรพริก

เมื่อระบบการจัดการดี ผลผลิตที่ได้จึงมีคุณภาพ

คุณคะนอง กล่าวว่า การปลูกและดูแลพริกให้ได้คุณภาพ มีขั้นตอนดังนี้ เริ่มจากการเตรียม แปลงปลูกด้วยการใช้รถไถพรวนดินให้ละเอียด ตากดินทิ้งไว้อย่างน้อย 1 สัปดาห์ แล้วไถพรวนอีกครั้ง พร้อมกับใส่ปุ๋ยคอก จากนั้นยกร่องให้สันแปลงมีความกว้าง 1 เมตร ระยะห่างระหว่างแปลงประมาณ 40-50 เซนติเมตร น้ําพลาสติกดําคลุมสันแปลงไว้ เมื่อเตรียมแปลงพร้อมแล้ว จึงนําต้นกล้าพริกอายุ 1 เดือน ลงปลูกหลุมละ 2 ต้น มีระยะห่างระหว่างหลุม 50 เซนติเมตร การรดน้ําในช่วงแรกดูตาม ความเหมาะสม

เมื่อพริกอายุ 7 วัน จึงเริ่มใส่ ปุ๋ยยารามีร่า 15-15-15 เมื่อต้นพริกเริ่มโตขึ้น จะให้ ปุ๋ยยารามีร่า 15-15-15 ทุก 7 วันครั้ง กระทั่งต้นพริกเริ่มออกดอกจึงเปลี่ยนสูตรปุ๋ยเป็น ยารามีร่า 13-13-21 ผสมกับ ยาราลีว่า ไนตราบอร์ 15-0-0 ใส่ปุ๋ยทุก 7-10 วัน จนกว่าจะได้ผลพริกที่สมบูรณ์เก็บขายได้

เมื่อต้นพริกเริ่มมีผลผลิตออกมา นอกจากการใส่ปุ๋ยบํารุงต้นทางรากแล้ว ยังต้องใส่ปุ๋ยเพิ่ม ทางใบด้วย โดยใช้ ยาราวีต้า ฟรูเทรล ผสมกับน้ํา ฉีดพ่นในตอนเช้า ซึ่งจะฉีดพ่นหลังจากที่เก็บผลผลิต ไปแล้ว 1 วัน การให้ปุ๋ยทั้งทางรากและทางใบจะทําอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะเลิกเก็บผลผลิต

ศัตรูพืชที่สําคัญของพริก คือ เพลี้ยไฟ ไรแดง การป้องกันจะเน้นตามฤดูกาลระบาด ส่วนโรคต่างๆ จะพ่นยาเพื่อป้องกันไว้เป็นระยะๆ

เคล็ดลับเพราะมีตัวช่วยดี “ปุ๋ยยารา"

คุณคะนอง กล่าวว่า ตัวช่วยสําคัญต้องเป็น “ปุ๋ยยารา” เท่านั้น เมื่อต้นพริกได้รับปุ๋ยจะตอบสนอง ด้วยการแตกยอดใหม่ทันที ส่งผลให้มีดอกที่ยอดและ ติดผลจํานวนมาก ผลผลิตต่อไร่จึงสูงตามไปด้วย ดังนั้น ปุ๋ยยาราจึงเป็นปุ๋ยที่ตอบโจทย์การปลูกพริกมาก ที่สุด เมื่อเทียบกับการใช้ปุ๋ยยี่ห้ออื่น ๆ เพราะให้ ผลตอบแทนกลับมาอย่างคุ้มค่า

คลิปวิดิโอเสียงจริงเกษตรกรยารา