คุณนงลักษณ์ อนันตกลิ่น 

เกษตรกรผู้ปลูกมะนาว อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

มีพื้นที่เพาะปลูกจำนวน 50 ไร่  ใช้ปุ๋ยยาราระยะเวลากว่า 10 ปี

farmer

จุดเริ่มต้นของการทำอาชีพเกษตรกร

ครอบครัวทำการเกษตรมาตั้งแต่รุ่นพ่อแม่หลังจากที่ตนเองสำเร็จการศึกษาจึงเริ่มที่จะช่วยพ่อแม่ทำการเกษตร โดย    เพาะปลูกพืชหลายชนิดสลับกันไป เช่น ส้ม องุ่น ฝรั่ง มะพร้าว ข้าวโพด ผักกวางตุ้ง เป็นต้น จนมาประสบความสำเร็จกับ  การพัฒนาพื้นที่เพาะปลูกมะนาวเช่นในปัจจุบัน

 

รงบันดาลใจในการทำอาชีพเกษตรกร

มีความภาคภูมิใจเป็นแรงบันดาลใจในการเป็นเกษตรกร เพราะเป็นการช่วยสานต่ออาชีพดั้งเดิมของครอบครัว เป็นอาชีพที่มีความเป็นอิสระ  และบริหารเวลาได้ด้วยตัวของเราเอง

farmer

ใช้ผลิตภัณฑ์ของยารา

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน คือ ยารามีร่า 16-16-16,ยาราลีว่า ไนตราบอร์ 15-0-0 และยารามีร่า แอ็ดว้านซ์ 21-7-14

 

ความประทับใจเมื่อใช้ยารา

ปุ๋ยยาราเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ เม็ดปุ๋ยไม่จับตัวกันเป็นก้อน ทำให้สะดวกในการใช้งาน และสามารถกระจายธาตุอาหารให้กับพืชได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ มะนาวมีผิวสีเขียวสมบูรณ์สวยงาม ขายได้ราคาดี เป็นที่ต้องการของตลาด

farmer

ความสำเร็จในอาชีพเกษตรกร

ความสำเร็จในอาชีพเกษตรกรเกิดจากความใส่ใจดูแล        คอยสังเกตการเปลี่ยนแปลงของผลผลิตที่เพาะปลูกอยู่เสมอ ผลผลิตที่ได้จึงมีคุณภาพ ขายได้ราคาดี สามารถสร้างรายได้ที่มั่นคง ทำให้ความเป็นอยู่ของทุกคนในครอบครัวดีขึ้น