คุณทวีรักษ์ บุปผา

เกษตกรชาวไร่อ้อย แห่งอําเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลําภู


คุณทวีรักษ์ บุปผา หรือ พี่จอย เกษตกรชาวไร่อ้อย แห่งอําเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลําภู ที่ ทําอาชีพรับเหมาก่อสร้างควบคู่ไปด้วย เดิมมีพื้นที่ปลูกอ้อยเพียง 50-60 ไร่ ปัจจุบันขยายเป็น 200 ไร่ สาเหตุที่เลือกปลูกอ้อย เพราะไม่ต้องดูแลรักษามาก อาศัยน้ําจากธรรมชาติ เช่น น้ําฝน และใส่ปุ๋ยเพียง ไม่กี่ครั้ง ก็ปล่อยให้เจริญเติบโต กระทั่งถึงอายุเก็บเกี่ยวได้ตามฤดูกาล ก็ตัดผลผลิตขายสร้างรายได้เป็นอย่างดี เป็นพืชที่ใช้แรงงานน้อยในการปลูกและเก็บเกี่ยว หรือใช้เครื่องจักรกลการเกษตรเข้ามาช่วยได้

Sugarcane truck

1 ฤดูกาลปลูก กับปุ๋ยเพียง 2 สูตร

อ้อยเป็นพืชที่ปลูกครั้งเดียวแล้วสามารถเก็บผลผลิตได้ 3-4 ครั้ง เมื่อตัดแล้วจะงอกขึ้นมาใหม่ พี่จอยจึงแนะนําเทคนิค สําคัญคือ หลังจากตัดอ้อยจําหน่ายไปแล้ว 7-14 วัน ให้บํารุงด้วย “ปุ๋ยยารามีร่า 23-8-8” เป็นปุ๋ยรองพื้น ให้กับตออ้อย ใช้ในอัตราส่วน 50 กิโลกรัมต่อ 1 ไร่ ถัดมาอีก 45-60 วัน ใส่ “ปุ๋ยยารามีร่า แอ็ดวานซ์ 21-7-14

ในอัตราส่วน 50 กิโลกรัมต่อ 1 ไร่ เพื่อให้ใบอ้อยมีความเขียว แตกกอดี เติบโตเร็ว ลําต้นใหญ่และสูงยาว เพราะ ปุ๋ยยาราเป็นปุ๋ยที่ละลายน้ําได้ดี รากอ้อยนําปุ๋ยไปใช้ได้ทันที เมื่อได้อายุ 1 ปี จึงตัดจําหน่ายส่งเข้าโรงงานได้

fertilizer

ปุ๋ยดี ผลผลิตดี ได้กําไรทุกปี

หลังจากที่ใส่ปุ๋ยยาราครบตามรอบแล้ว เป็นช่วงที่รอให้อ้อยเจริญเติบโต โดยไม่ต้องดูแลรักษามาก เพียง แค่ปล่อยทิ้งไว้ในแปลง ระหว่างนั้นพี่จ่อยจะไปทํางานรับเหมาก่อสร้าง ซึ่งผลผลิตที่ได้ไม่ต่ํากว่า 15 ตันต่อไร่ ราคาขายอยู่ที่ตันละ 500-600 บาท เมื่อเทียบกับต้นทุนการปลูกแล้ว ถือว่ามีผลกําไร เพราะปุ๋ยยาราเป็นปุ๋ยปั้นเม็ดที่ ละลายน้ําได้ดีกว่าปุ๋ยแบบคลุกเคล้า รากอ้อยจึงนําปุ๋ยไปใช้ได้ทันที เมื่ออายุได้ 1 ปี จึงตัดจําหน่ายส่งเข้าโรงงานได้ ช่วงไหน ที่อ้อยได้ราคาดี บางปีนั้นได้กําไรนับล้านบาท แม้ในช่วงที่ราคารับซื้ออ้อยปรับลดลง แต่ยังคงได้กําไรอยู่ เพราะใช้ปุ๋ย คุณภาพอย่าง “ปุ๋ยยารา”ช่วยตอบโจทย์ในการบํารุงพืชไร่ เมื่อปุ๋ยละลายอยู่ในดินแล้ว สารอาหารจะอยู่ในดินได้ยาวนานกว่า พืชจึงสามารถดึงไปใช้ได้ทันทีตามที่ต้องการ ผลที่ได้คือ อ้อยแตกกอไว ต้นใหญ่ได้น้ําหนักดีตามไปด้วย ปริมาณปุ๋ยยาราที่ใช้ต่อไร่ ไม่สูงมาก กลับได้ผลผลิตที่ดีกว่าแต่ก่อนที่ใช้ปุ๋ยแบบคลุกเคล้า

พี่จอย กล่าวว่า “การปลูกอ้อยจะให้สําเร็จ ได้นั้น สําหรับผม เมื่อมีการเตรียมดินที่ดีและใช้ปุ๋ย อย่างดีเข้ามาช่วย อ้อยจึงเจริญเติบโตได้ดี เพราะปุ๋ย ที่ดีต้องมีธาตุอาหารครบถ้วนเท่ากันทุกเม็ด อย่างปุ๋ย ยาราที่เป็นปุ๋ยปั้นเม็ด ทําให้อ้อยในแปลงได้รับธาตุ อาหารเท่ากันและสม่ําเสมอ อ้อยจึงมีลําต้นใหญ่ มีความสูงเท่ากันทั้งแปลง ที่สําคัญคือ ทําให้อ้อยมีน้ําหนักดี ปุ๋ยยาราจึงเป็นปุ๋ยคุณภาพดี ที่ผมเลือกใช้ในไร่อ้อยของผมมาตลอดครับ”

คลิปวิดิโอเสียงจริงเกษตรกรยารา