คุณทีฟต์ ไทยพอเพียง

เกษตรกรผู้ปลูกสวนมันฝรั่ง จังหวัดตาก

 

คุณทีฟต์ ไทยพอเพียง เกษตรกร จังหวัดตาก กล่าวว่า อาชีพหลักของครอบครัวคือ ทําเกษตรกรรม เน้นปลูกพืชไร่เป็นหลัก แต่ผลผลิตและราคาจําหน่ายที่ได้ในแต่ละปียัง ไม่ตอบโจทย์มากนัก บางช่วงจําหน่ายได้ต่ํากว่า ต้นทุนการผลิต เพราะไม่มีการประกันราคา จาก ประสบการณ์ที่ทําอาชีพนี้มาหลายสิบปี จึงคิดถึง พืชที่ปลูกง่าย ได้ผลเร็ว ซึ่ง “มันฝรั่ง” เป็นตัว เลือกที่ดีที่สุด เพราะเห็นตัวอย่างจากเพื่อน เกษตรกรด้วยกันที่ปลูกมันฝรั่งแล้วประสบ ความสําเร็จ จึงไปศึกษาวิธีการเพาะปลูก และ ทยอยปรับพื้นที่ทั้ง 15 ไร่ เพื่อปลูกมันฝรั่งทั้งหมด

potato

ผลผลิตได้มาตรฐานเพราะ “ปุ๋ยยารา"

คุณที่ฟต์บอกถึงเคล็ดลับการปลูกมันฝรั่งให้ได้คุณภาพ คือ เตรียมแปลงปลูกให้พร้อม ถ้ามีวัชพืชขึ้น นํารถไถมาพรวนดินให้ทั่วแปลง และใช้แรงงานคนเพื่อยกร่องปลูกมันฝรั่ง ระยะห่าง ระหว่างสันแปลงประมาณ 50-60 เซนติเมตร โดยใช้ปุ๋ย “ยาราโกรฮาว 15-15-15” รองก้นหลุม ก่อน นําหัวมันฝรั่งที่ผ่าแบ่งลงปลูก กลบดิน รดน้ําวันเว้นวัน ประมาณ 5-7 วัน ต้นใหม่ของมันฝรั่ง จะเกิดขึ้นมา ปุ๋ยสูตรนี้คือตัวช่วยที่ดี เพราะทําให้ต้นมันฝรั่งมีใบแผ่ขยายกว้าง เมื่อพืชมีทรงต้นดี ใบสมบูรณ์ จะช่วยให้การผลิตอาหารลงไปยังหัวมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้หัวมันฝรั่งมีความสมบูรณ์ ได้คุณภาพและมีน้ําหนักดี

potato farm

เมื่อต้นมันฝรั่งมีอายุ 1 เดือน จะมีทรงต้นที่สมบูรณ์ และออกดอกมาให้เห็นในระยะนี้ จะต้อง ทําการเร่งหัว โดยใส่ปุ๋ย “ยาราโกรฮาว 13-13-21” ผสมกับ “ยาราลีว่า ไนตราบอร์ 15-0-0” เพื่อเตรียมความพร้อมให้ต้นมันฝรั่งสร้างหัวที่สมบูรณ์ มีผิวสวย และให้เนื้อของมันฝรั่งแน่น ไม่เน่าเสีย ภายใน ดูแลต่อไปอีก 2 เดือน สามารถเก็บมันฝรั่งจําหน่ายได้

ส่วนการป้องกันโรคและแมลงศัตรูพืช คุณที่ฟต์ใช้วิธีป้องกันตามฤดูกาล โดยเฉพาะช่วงร้อนและ หนาวจะมีแมลงศัตรูพืชเข้ามาทําลายเป็นหลัก ให้ฉีดพ่นยากําจัดตามความเหมาะสม ส่วนช่วง ฤดูฝนและช่วงที่มันฝรั่งออกดอก อาจมีเชื้อราเกิดขึ้น ระยะนี้ให้ฉีดยาป้องกันเชื้อรา เพื่อไม่ให้ดอกมันฝรั่ง ถูกทําลาย และสร้างหัวมันที่มีความสมบูรณ์

เก็บเกี่ยวได้ 4-5 ตันต่อไร่

มันฝรั่ง พืชที่มีระยะเวลาการปลูกแค่ 3 เดือนเท่านั้น ใน 1 ปี จึงปลูกมันฝรั่งได้ 2-3 รอบ เมื่อมีระบบการจัดการแปลงที่ดี เลือกใช้ปุ๋ยที่มีคุณภาพ ผลผลิตที่ได้จะตรงตามมาตรฐานที่ตลาด ต้องการ คือ ผิวสวย มีน้ําหนักดี ถึงแม้บางปีจะมีสภาพอากาศแปรปรวน แต่สวนของคุณที่ฟต์ ยังได้ผลผลิตมากกว่า 4 ตันต่อไร่ เพราะมีปุ๋ยยาราเป็นตัวช่วย ถ้าสภาพอากาศดี ผลผลิตจะได้ถึง 5 ตัน ราคาจําหน่ายที่ผู้รับซื้อประกันราคาให้ที่ 11-13 บาท กล่าวได้ว่า การปลูกมันฝรั่งทําให้มีชีวิต ที่ดีขึ้นและเป็นอาชีพที่ยั่งยืน

คุณที่ฟต์ กล่าวว่า “ตั้งแต่ใช้ปุ๋ยยารามา รู้สึกได้ว่า เป็นปุ๋ยที่ปลดปล่อยธาตุอาหารได้เร็ว ทําให้ ต้นมันฝรั่งโตไว มีลําต้นที่สมบูรณ์ ลําต้นอวบอิ่ม ใบมีลักษณะที่กางแผ่ออกดี ทําให้สังเคราะห์แสง ได้ดี ปรุงอาหารลงหัวได้ดี เมื่อต้นและใบสมบูรณ์ ส่งผลให้ผลิตอาหารลงไปที่หัวมันได้อย่าง มีประสิทธิภาพ สําหรับคนที่อยากจะปลูกมันฝรั่ง ปุ๋ยยาราเป็นปุ๋ยที่สุดยอด และเป็นปุ๋ยที่ ผมแนะนําครับ”

คลิปวิดิโอเสียงจริงเกษตรกรยารา