คุณชมภู สมพร

เกษตรกรผู้ปลูกสวนลำไย อําเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว

 


จากเกษตรกรชาวไร่ข้าวโพดและมันสําปะหลัง สู่ชาวสวนลําไยเงินล้าน บนพื้นที่กว่า 120 ไร่ ในอําเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว คุณชมภู สมพร หรือพี่ชมพู่ ผลิตลําไยนอกฤดู คุณภาพส่งออก มาเป็นเวลาเกือบ 8 ปีแล้ว เพราะเห็นช่องทางการตลาดที่มีผู้รับซื้อลําไยส่งออกไปยังประเทศจีน

longan

ผลิตลําไยนอกฤดูอย่างไรให้ได้คุณภาพ

ตั้งแต่เริ่มต้นทําสวนลําไย พี่ชมพู่ก็มีความคิดที่จะทําลําไยนอกฤดู เพราะต้องการให้ผลผลิตลําไย ออกไม่ตรงกับลําไยทางภาคเหนือ จากพื้นที่ 600 ไร่ จึงได้ปรับพื้นที่ 120 ไร่ เพื่อเป็นสวนลําไย เน้นปลูกพันธุ์อีดอ ในช่วงแรกนั้น ใช้ระยะปลูกระหว่างต้นระหว่างแถว 6 x 6 เมตร เมื่อต้นอายุได้ 3-4 ปี ซึ่งเริ่มให้ผลผลิตแล้ว จะตัดต้นลําไยระหว่างกลางออก ระยะปลูกเปลี่ยนเป็น 12 x 12 เมตร เท่ากับ ได้ต้นลําไย 20 ตันต่อไร่ พี่ชมพู่ให้เหตุผลว่า หากทรงพุ่มชิดกันเกินไป ผลผลิตที่ได้จะลดลง จึงต้อง เพิ่มระยะห่าง เพื่อให้ได้ผลผลิตต่อต้นมากขึ้น

พี่ชมพู่แนะนําเทคนิคการผลิตลําไยนอกฤดูว่า ก่อนที่ลําไยจะออกดอกในทุกปี ให้ใช้สาร โพแทสเซียมคลอเรตละลายน้ํา รดหรือฉีดพ่นบริเวณโคนหรือรอบทรงพุ่มต้น หลังจากนั้นประมาณ 20-30 วัน ลําไยจะแทงช่อดอกออกมา เพื่อให้ได้ลําไยคุณภาพตามที่ตลาดต้องการ คือ ลูกดก ผลโต ช่อใหญ่ พี่ชมพู่จึงให้ความสําคัญ กับการดูแลและการจัดการ ทั้งการให้น้ําและปุ๋ย เพราะ “น้ำ” จําเป็นต่อการเจริญเติบโตของต้นลําใย ต้องมีน้ําในปริมาณที่เพียงพอตลอดฤดูกาล ส่วน “ปุ๋ย” ถ้าใส่อย่างถูกต้องและเหมาะสม จะเป็นปัจจัย สําคัญทําให้ลําต้น กิ่ง ก้าน ใบ ซ่อดอก ขั้ว มีความแข็งแรง พร้อมให้ผลผลิตที่มีคุณภาพ

yara fert

"ปุ๋ยยารา" ตัวช่วยเพิ่มผลผลิตลําไย

การฟื้นสภาพต้นลําไยหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต ควรตัดแต่งกิ่งที่มีโรคและแมลงเข้าทําลาย ตัดแต่งทรงพุ่มให้โปร่งขึ้น บํารุงต้นและใบด้วยการใส่ “ปุ๋ยยารามีร่า 16-16-16” ปริมาณ 1 กิโลกรัม ต่อต้น (ประมาณ 3-4 กํามือ) ให้น้ําทิ้งไว้พอดินชุ่ม หลังจากนั้นพักต้นไว้ 4 เดือน

เมื่อต้นลําไยเริ่มแตกใบอ่อนใบแรก ให้ใส่ “ปุ๋ยยารามีร่า ดับเบิล สูตร 8-24-24” ปริมาณ 1.5 กิโลกรัมต่อต้น เพื่อสะสมธาตุอาหารและบํารุงต้นให้สมบูรณ์แข็งแรง รดน้ําพอให้ดินชุ่ม หลังจากนั้นจึงราดสารโพแทสเซียมคลอเรตละลายน้ํา รดหรือฉีดพ่นบริเวณโคนหรือรอบทรงพุ่มต้นลําไย เมื่อลําไยแตกใบอ่อน ใบที่ 2 เป็นการเริ่มต้นการผลิตลําไยนอกฤดู เพื่อป้องกันไม่ให้ดอกร่วง

ในระยะหลังติดดอกและก่อนดอกบานนั้น เพราะมีผลต่อการติดผลหรือติดผลไม่ดี ควรบํารุงด้วย “ปุ๋ยยารามีร่า 16-16-16” ปริมาณ 1 กิโลกรัมต่อต้น ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรง ให้กับดอก ลดการหลุดร่วงของดอก ทําให้ช่อดอกยาว และช่วยฟื้นบํารุง ใบที่โทรมจากการราดสารโพแทสเซียมคลอเรตได้

ต่อมาลําไยเริ่มติดผลเล็ก ขนาดเท่าหัวไม้ขีด ใส่ “ปุ๋ยยารามีร่า 23-8-8” ปริมาณ 1 กิโลกรัม ต่อต้น ทุกๆ 30 วัน จนกว่าจะมีอายุ 3 เดือน เพื่อสร้างเปลือกลําไยให้หนา ให้ขั้วผลเหนียว รองรับการเจริญเติบโตของผลลําไย

ขั้นตอนสุดท้ายในการทําลําไยนอกฤดู บํารุงด้วย “ปุ๋ยยารามร่า วินเนอร์ 14-8-19” ใส่ทุกๆ 30 วัน จนครบอายุการติดผลลําไย 6 เดือน จึงเก็บผลผลิตจําหน่ายได้ ปุ๋ยสูตรนี้ ช่วยให้ลําไย มีผลขนาดใหญ่และไม่แตก ขนาดผลสม่ําเสมอ เปลือกหนา เนื้อหวานกรอบ เป็นที่ต้องการของตลาด

ผลผลิตลําไยดีมีรายได้งาม

จากการผลิตลําไยนอกฤดูของพี่ชมพู่ได้ผลผลิต สูงถึงปีละ 120 ตันราคารับซื้อกิโลกรัมละ 30-42 บาท รายได้ที่ได้จึงไม่ต่ํากว่า 4 ล้านบาท ในช่วงที่ตลาด รับซื้อลําไยราคาสูง มีโอกาสได้ถึง 10 ล้านบาททีเดียว

เทคนิคการผลิตลําไยนอกฤดูคุณภาพ พี่ชมพู่แนะนําว่า เลือกใช้ปุ๋ยที่ดีมีคุณภาพอย่าง “ปุ๋ยยารา” เพราะเป็นปุ๋ยปั้นเม็ดที่ทุกเม็ดปุ๋ยมี ธาตุอาหารครบถ้วน ปุ๋ยของยารามีการละลายน้ำ ได้ดี เหลือกากน้อย พืชดูดไปใช้ได้อย่างรวดเร็ว หลังจากใส่ปุ๋ยก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น ที่สําคัญคือ ปุ๋ยยารามีหลายสูตรให้เลือกใช้ใน แต่ละช่วงอายุของต้นลําไย จึงมั่นใจในคุณภาพ และเลือกใช้มานานกว่า 30 ปี ตั้งแต่ปลูกพืชไร่และ ผันตัวมาทําสวนลําไย

คลิปวิดิโอเสียงจริงเกษตรกรยารา