ข้อกำหนดและเงื่อนไข การทำแบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อเพจเฟซบุ๊กยารา ประเทศไทย และไลน์ยารา ประเทศไทย


บริษัทยารา ประเทศไทย จัดทำแบบสำรวจออนไลน์นี้เพื่อศึกษาความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อเพจเฟซบุ๊กยารา ประเทศไทย และไลน์ยารา ประเทศไทย คุณได้รับเชิญให้เข้าร่วมการทำแบบสำรวจออนไลน์ บริษัทยารา ประเทศไทย โดยการสุ่มโดยระบบเฟซบุ๊ก

การเข้าร่วมตอบแบบสำรวจนี้เป็นไปด้วยความสมัครใจ คุณสามารถที่จะปฏิเสธการเข้าร่วมทำแบบสำรวจนี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่มีผลกระทบใด ๆ คุณมีอิสระในการเลือกที่จะปฏิเสธการตอบคำถามข้อหนึ่งข้อใดที่คุณไม่ต้องการตอบไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใด ๆ

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  1. แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้นโดยบริษัทยารา ประเทศไทย เกษตรกรไทยทุกท่านสามารถร่วมตอบแบบสอบถามโดยความสมัครใจ
  2. ผู้ร่วมตอบแบบสอบถาม 300 ท่านแรก จะได้รับของที่ระลึกฟรี และบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายจากการส่งมอบของที่ระลึก
  3. แบบสอบถามนี้อยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท ยารา ประเทศไทย ที่ https://www.yara.co.th/privacy-policy/
  4. บริษัท ยารา ประเทศไทย ขอสงวนสิทธิ์ไม่มอบของที่ระลึกฟรีให้กับผู้เข้าร่วมที่ไม่ได้แจ้งชื่อ นามสกุล และที่อยู่อย่างถูกต้องและครบถ้วน

ในการเข้าร่วมทำแบบสอบถามครั้งนี้ คุณยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนดข้างต้น และยินยอมให้บริษัท ยารา ประเทศไทย นำข้อมูลทั้งหมดในการทำแบบสอบถามนี้ ซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล เช่น อายุ ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่ เพื่อวัตถุประสงค์ของ (i) มอบของที่ระลึกฟรีหากคุณตอบคำถามและปฏิบัติครบถ้วนตามข้อกำหนด (ii) ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อพัฒนาสินค้าและบริการในอนาคต (iii) แจ้งข่าวสารโปรโมชั่น ส่งเสริมการขาย แนะนำสินค้าและบริการ เชิญเข้าร่วมกิจกรรมบริษัท หรือสำรวจความคิดเห็น โดยผ่านช่องทางจดหมาย โทรศัพท์ ข้อความ sms หรืออีเมล์

คุณมีอิสระที่จะยกเลิกความยินยอมได้ทุกเมื่อ โดยการส่งอีเมล์มาที่ yth.marketing@yara.com

โปรดทราบว่าเมื่อคุณเริ่มทำแบบสำรวจ จะแสดงว่าคุณได้อ่านข้อมูลข้างต้นแล้ว และให้ความยินยอมการให้ความคิดเห็นและข้อมูลส่วนบุคคลของคุณทางอิเล็กทรอนิกส์กับยาราโดยสมัครใจ