ข้อกำหนดและเงื่อนไข แบบสอบถามการซื้อผลิตภัณฑ์ปุ๋ยเม็ดเอ็นพีเคทางออนไลน์ จากร้านค้าบนลาซาด้า ช้อปปี้ เฟซบุ๊ก หรือไลน์


ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  1. แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้นโดยบริษัทยารา ประเทศไทย เกษตรกรไทยทุกท่านสามารถร่วมตอบแบบสอบถามโดยความสมัครใจ
  2. ผู้ร่วมตอบแบบสอบถาม 300 ท่านแรก จะได้รับของที่ระลึกฟรี และทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายจากการส่งมอบของที่ระลึก
  3. แบบสอบถามนี้อยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท ยารา ประเทศไทย ที่ https://www.yara.co.th/privacy-policy/
  4. บริษัท ยารา ประเทศไทย ขอสงวนสิทธิ์ไม่มอบของที่ระลึกฟรีให้กับผู้เข้าร่วมที่ไม่ได้แจ้งชื่อ นามสกุล และที่อยู่อย่างถูกต้องและครบถ้วน

ในการเข้าร่วมทำแบบสอบถามครั้งนี้ คุณยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนดข้างต้น และยินยอมให้ทางบริษัท ยารา ประเทศไทย นำข้อมูลทั้งหมดในการทำแบบสอบถามนี้ ซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล เช่น อายุ ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่ เพื่อวัตถุประสงค์ของ (i) มอบของที่ระลึกฟรีหากคุณตอบคำถามและปฏิบัติครบถ้วนตามข้อกำหนด (ii) ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อพัฒนาสินค้าและบริการในอนาคต (iii) แจ้งข่าวสารโปรโมชั่น ส่งเสริมการขาย แนะนำสินค้าและบริการ เชิญเข้าร่วมกิจกรรมบริษัท หรือสำรวจความคิดเห็น โดยผ่านช่องทางจดหมาย โทรศัพท์ ข้อความ sms หรืออีเมล์

คุณมีอิสระที่จะยกเลิกความยินยอมได้ทุกเมื่อ โดยการส่งอีเมล์มาที่ yth.marketing@yara.com