กรกฎาคม 03, 2567

"ปลูกเพื่อน้อง" จุดเริ่มต้นโรงเรียนสีเขียว ในวันสิ่งแวดล้อมโลก

ในโอกาสวันสิ่งแวดล้อมโลก บริษัทยารา (ประเทศไทย) จำกัด ได้ริเริ่มโครงการ “ปลูกเพื่อน้อง” ซึ่งเป็น กิจกรรมปลูกต้นไม้ให้กับโรงเรียนเพื่อให้เด็กรุ่นใหม่ได้เติบโตในพื้นที่สีเขียว และทานผลไม้อร่อย ๆ จากต้นที่พวกเขามีส่วนร่วมในการดูแล โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งในหลายความตั้งใจของบริษัทยารา ที่จะร่วมมือกับชุมชนเพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อม

การดูแลสิ่งแวดล้อม ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นหนึ่งในความมุ่งมั่นของ ยารา ในการช่วยกันสร้างอนาคตทางอาหารที่เป็นมิตรต่อธรรมชาติ  โครงการ “ปลูกเพื่อน้อง” จึงเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่จะช่วยให้ ยารา สามารถบรรลุเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ ไม่ใช่เพียงแค่กิจกรรมปลูกต้นไม้ให้กับโรงเรียนเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวเท่านั้น แต่ยังมีการให้ความรู้ เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการดูแลธรรมชาติอีกด้วย

yara environment day activity 2024

 

สำหรับปีแรกของการดำเนินโครงการ เราได้ไปที่โรงเรียนวัดโบสถ์ สมพรชัย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และปลูกต้นไม้จำนวน 19 ต้น เพื่อสะท้อนถึง 19 ปี ตั้งแต่ บริษัท ยารา ตั้งสำนักงานในประเทศไทย สำหรับต้นไม้ที่เราเลือกปลูกมีทั้งไม้ร่มและไม้ผล ไม่ว่าจะเป็นประดู่กิ่งอ่อน ชมพูพันธ์ทิพย์ ชัยพฤกษ์ จามจุรี มะม่วง ฝรั่ง น้อยหน่า และกระท้อน โดยเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าต้นไม้ที่เราปลูกในวันนี้จะให้ความร่มรื่นและออกผลอร่อย ๆ ในอีกไม่ช้า

 

yara environment day activity 2024

 

นอกจากนี้ ในช่วงการจัดกิจกรรม เราได้แจกถุงผ้าเพื่อให้นักเรียนและอาจารย์นำกลับไปใช้แทนถุงพลาสติก และนายเอกรัตน์ ปัญญาเอก ผู้จัดการฝ่ายสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย ของบริษัทยารา (ประเทศไทย) ได้พูดคุย และนำเสนอเรื่องการทำระบบเกษตรกรรมฟื้นฟู ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และพัฒนาความอยู่ดีกินดีของเกษตรกร โดยหวังว่าทุกคนจะได้มีส่วนร่วมในการสร้างอนาคตทางอาหารที่เป็นมิตรต่อธรรมชาติไปด้วยกัน

 

รู้หรือไม่?

องค์การสหประชาชาติ (United Nations - UN) ได้กำหนดให้วันที่ 5 มิถุนายนของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day) โดยเริ่มมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1973 หรือ พ.ศ. 2516 เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและสร้างความตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

สำหรับบริษัทยารา เราเล็งเห็นถึงบทบาทสำคัญของเกษตรกรรมฟื้นฟูในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนในระบบการผลิตอาหารและปรับให้การทำเกษตรเป็นมิตรต่อธรรมชาติ โดยมีห้าองค์ประกอบสำคัญ คือ

  • สภาพภูมิอากาศ: ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพิ่มความทนทานให้แก่พืช
  • ความหลากหลายทางชีวภาพ: ลดการใช้ผืนดิน และปกป้องแหล่งที่อยู่อาศัยทางธรรมชาติ
  • สุขภาพดิน: เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน และป้องกันการเสื่อมสภาพดิน
  • การใช้ธาตุอาหารอย่างมีประสิทธิภาพ: ช่วยให้พืชผลเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด
  • ความอยู่ดีกินดี: ปรับปรุงการดำรงชีวิตให้เกษตรกรอยู่ดีกินดี

ด้วยความรู้ด้านวิชาการเกษตรที่เราสั่งสมมากว่า 100 ปี เราจึงเป็นผู้สร้างนวัตกรรมเพื่อช่วยตอบสนองต่อความท้าทายที่เกิดขึ้น และเราเชื่อว่าทุกคนสามารถสร้างอนาคตทางอาหารที่เป็นมิตรต่อธรรมชาติด้วยแนวคิดเกษตรกรรมฟื้นฟูร่วมกัน