การจัดการควบคุมดูแลผลิตภัณฑ์ (IFA Product Stewardship)

บริษัทยารา (ประเทศไทย) จำกัด ได้มีการจัดทำระบบมาตรฐาน “การจัดการควบคุมดูแลผลิตภัณฑ์ (IFA Product Stewardship)” โดยบริษัทฯ ได้รับการรับรองอยู่ในระดับยอดเยี่ยม เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของยาราจะได้รับการดูแลอย่าง

IFA Thailand

ดีตลอดห่วงโซ่ของการผลิตปุ๋ย ตั้งแต่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ดี การซื้อวัตถุดิบที่มีคุณภาพ และการผลิตมีมาตรฐานจนถึงการส่งมอบและการใช้งานในสวนอย่างถูกต้องและปลอดภัยฯ ของคู่ค้าและเกษตรกร ตลอดจนการใส่ใจดูในประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม การผลิตอาหารที่ปลอดภัยและการป้องกันการโจรกรรมและการใช้ผิดประเภทร่วมด้วย

 

IFA Thailand

IFA image