การจัดเก็บปุ๋ยที่มีสารแอมโมเนียมเป็นส่วนประกอบอย่างถูกต้อง

เนื่องจากปุ๋ยของยาราโดยมากแล้วจะมีสารแอมโมเนียมไนเตรตเป็นส่วนประกอบ สารดังกล่าวหากสัมผัสกับความร้อนหรือเปลวไฟ อาจะทำให้ติดไฟและปลดปล่อยก๊าซและควันพิษออกมาได้ ซึ่งอาจจะสร้างความเสียหายทั้งสุขภาพและทรัพย์สินของท่าน อ่านคำแนะนำในการจัดเก็บปุ๋ยที่มีสารแอมโมเนียมไนเตรต

Fertilizer storage

ข้อควรปฏิบัติ

  • ลงบันทึกเกี่ยวกับปุ๋ยที่จัดเก็บ, ใช้หลัก มาก่อน-ออกก่อน ในการเคลื่อนย้ายปุ๋ย
  • ดูแลรักษาพื้นที่คลังสินค้าให้สะอาดอยู่เสมอ
  • อบรมพนักงานในร้านให้เตรียมพร้อมต่อสภาวะฉุกเฉินอยู่เสมอ
  • จัดเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงชนิดเคมี หรือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไว้ในบริเวณคลัง
  • จัดให้มีน้ำพร้อมใช้ กรณีที่ปุ๋ยเคมีอาจเกิดการคลายไอความร้อนและมีควัน/ก๊าซ
  • แยกเก็บปุ๋ยซึ่งจัดอยู่ในหมวดสินค้าอันตราย (DG) ชนิดสารติดไฟ 5.1 ให้ห่างจากสารไวไฟ สารที่เข้ากันไม่ได้และแหล่งความร้อนโดยปิดป้ายพร้อมระบุอันตราย

ข้อห้ามปฏิบัติ

  • ห้ามสูบบุหรี่ใกล้ปุ๋ยและติดตั้งป้ายห้ามสูบบุหรี่
  • ห้ามใช้ไฟสว่างที่คายความร้อนมาก เช่น สปอตไลต์ ใกล้กองปุ๋ยในระยะ 60 เซนติเมตร
  • ห้ามเก็บสารไวไฟ อาทิ ก๊าซหุงต้ม, น้ำมัน หรือสารหล่อลื่น ไว้ใกล้ปุ๋ย
  • ห้ามเก็บวัสดุติดไฟได้ อาทิ ไม้, กล่องกระดาษ, หรือสารเคมีการเกษตรไว้ใกล้ปุ๋ย