การบรรจุปุ๋ยลงกระสอบ

Thailand website
  • ก่อนที่จะเริ่มขนถ่ายลำเลียง ทางเซอร์เวย์จะทำการตรวจสอบซีลรอบเรือโป๊ะลำเลียง พื้นผิวด้านบนของปุ๋ย เพื่อดูว่ามีการปนเปื้อนหรือร่องรอยการซึมของน้ำหรือไม่
  • ทำการแยกและปิดกั้นพื้นที่ ไม่ให้บุคคลไม่เกี่ยวข้องเข้าในพื้นที่ลำเลียงปุ๋ยเพื่อความปลอดภัย
  • ทำการบรรจุปุ๋ยด้วยเครื่องจักรกึ่งอัตโนมัติเพื่อให้แต่ละกระสอบมีน้ำหนักแม่นยำ พับปิดปากกระสอบด้วยด้ายสองแถว เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและเป็นไปตามมาตรฐานสูงสุด
  • พิมพ์หมายเลขรหัสสินค้าในแต่ละกระสอบเพื่อให้สามารถทวนสอบกลับได้