การควบคุมดูแลและขนส่งปุ๋ยที่ดี

การควบคุมดูแลและขนส่งปุ๋ยที่ดีเป็นสิ่งสำคัญ ที่จะช่วยให้เกิดความปลอดภัยและรักษาคุณภาพปุ๋ยไปจนถึงมือเกษตรกร ดังนั้นผู้ที่เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่ของการกระจายสินค้า จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง